مراحل پروژه مدل سازی


انواع پروژه های مدل سازی وجود دارد: مدل سازی معماری، صنعتی، کاراکتر، محیط، محصول و غیره. بنابراین ابتدا نوع پروژه مدل سازی را مشخص نمایید. همچنین بهتر است نوع فرمت مدل نهایی را نیز مشخص کنید (البته در اینجا آماده ارائه مشاوره به شما هستم). مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
متن توضیحات و هر نوع فایلی مثل نقشه cad، تصویر، ویدئو، فایل 3d و غیره که مربوط به پروژه مورد درخواست شما است را آماده کنید و سپس ارسال نمایید.
انتخاب نرم افزار مناسب
پس از بررسی درخواست و فایلهای اولیه پروژه، بهترین نرم افزار ممکن برای ساخت مدل انتخاب شده و به شما اطلاع داده می شود.
خلق مدل اولیه
در این مرحله، تصاویر یا ویدئوی مدل ساخته شده اولیه پروژه که فاقد جزئیات است به شما ارسال می شود تا طرح نخست پروژه خود را تأئید نمایید.
مدل سازی نهایی
در مرحله پایانی، مدل سازی نهایی با اجرای همه جزئیات پروژه انجام می شود و فایل نهایی برای شما ارسال خواهد شد.