مراحل پروژه تکسچرینگ


انواع پروژه های تکسچرینگ وجود دارد: تکسچرینگ صحنه های معماری، کاراکتر، اشیا، محیط و غیره. بنابراین ابتدا نوع پروژه تکسچرینگ را مشخص نمایید. همچنین بهتر است نوع فرمت تکسچرهای نهایی را نیز مشخص کنید (البته در اینجا آماده ارائه مشاوره به شما هستم). مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
برای پروژه های تکسچرینگ ابتدا باید مدل آن را آماده و ارسال کنید. البته ارائه متن توضیح، تصاویر، ویدئو و یا فایلهایی که نمونه تکسچر مطلوب شما را به خوبی نشان دهد نیز پیشنهاد می شود.
انتخاب نرم افزار مناسب
پس از بررسی درخواست و فایلهای اولیه پروژه و همچنین مدل ارسالی، بهترین نرم افزار ممکن برای ساخت تکسچر انتخاب شده و به شما اطلاع داده می شود. اگر مدل شما نیاز به بهینه سازی داشته باشد نیز به شما اطلاع داده خواهد شد.
خلق تکسچر اولیه
در این مرحله، رنگ بندی و تکسچر اولیه پروژه که فاقد جزئیات است به شما ارسال می شود تا طرح نخست پروژه خود را تأئید نمایید.
تکسچرینگ نهایی
در مرحله پایانی، تکسچرینگ نهایی با اجرای همه جزئیات پروژه انجام می شود و فایلهای نهایی برای شما ارسال خواهد شد. اینکه تکسچرها در کجا بکار می روند، در حین تکمیل فرم ثبت سفارش، از پیش مشخص شده است.