1 video found
تکنیک Set Key
5:14
5 views
در این ویدئو ساخت کلیدهای انیمیشن با استفاده از Set Key در نرم افزار 3ds Max شرح داده شده است.